KRONIKA SZKOŁY 1951-2013 ROK SZKOLNY 2013/2014 ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2017/2018 ROK SZKOLNY 2018/2019 ROK SZKOLNY 2019/2020

KRONIKA SZKOŁY 1951-2013

 

KRONIKA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PCIMIU

 

 

                                                                    

 

 KRONIKA SZKOŁY 
Pierwsze wzmianki pochodzą z XVI wieku. W Pcimiu pierwszym nauczycielem był Marcin Radocki - bohater powstania Kostki Napierskiego i przywódca chłopów. W 1655 roku budynek szkoły został zrujnowany. Czy był wybudowany następny - tego nie wiadomo. W 1872 roku, wprowadzone zostało na mocy uchwały Sejmu Krajowego bezpłatne nauczanie i obowiązek szkolny. Szkoły te pracowały w bardzo ciężkich warunkach, w budynkach wynajętych. Wiele do życzenia pozostawiało także wykształcenie nauczycieli i poziom nauczania.

 

                                         

 

W roku szkolnym 1951/52

Od 1 wrzesnia odchodzi na emeryturę była kierowniczka - pani Palmowska. Na jej miejsce zostaje skierowany na to stanowisko Władysław Lewkiewicz. Warunki pracy były bardzo trudne: klasy rozrzucone w czterech punktach : jedna sala w szkole głównej, 3 sale na Madoniu, jedna na Resztówce i jedna w stajni pożydowskiej na Kriegerówce.

 

Praca w szkole układała się dobrze. Grono w składzie: Kierownik - Władysław Lewkiewicz, jego żona Maria, Gellner Maria, Olejnik Antonina, Władysława Budzianka, Grazyna Stanuszek, Józef Baluk,Wiesław Swięch.

 ,
 

Rok szkolny 1952/1953

To pierwsze kroki i pokonanie trudności przy rozpoczęciu budowy nowej szkoły. Zgodnie z planem państwowym, zbudowane już zostały budynki szkoły nr 2, 3 i 4. Nie był już szans na budowę następnego budynku szkoły nr 1, a uczęszczało tu ponad 300 dzieci. Jedna klasa i mieszkanie służbowe kierownika mieściło się w historycznym budynku pierwszej szoły parafialnej, w której uczył Marcin Radocki. W odległości 1,5 km na Madoniu znajdował się drugi budynek szkolny, który w latach 20-tych, zostaje zamieniony ze starej karczmy na obiekt szkolny. W 1936 roku , budynek ten zostaje rozbudowany i utworzone zostają 3 klasy i mieszkanie nauczycielskie.
Młodzieży przybywa i w latach powojennych remontuje się stajnię pożydowską na Krigerówce - tam znajduje pomieszczenie jedna klasa. Następna klasa zostaje urządzona na Resztówce - w pomieszczeniach dawnego dworu Lubomirskich. Zostaje też wynajęta klasa u p. Jakubiaka. Grono nauczycielskie powiększa się o dwie nauczycielki: p. Zofię Janus i Marię Filipiec. Kierownik szkoły p. Lewkiewicz organizuje Komitet Budowy Szkoły. Komitet ten rozpoczyna pracę od starania sę o plac pod budowę. W tym czasie przychodzi też nowy ksiądz-Władysław Michalski , który popiera projekt budowy szkoły i zgadza się oddać plac pod budowę szkoły z pol plebańskich. 16 grudnia 1952 roku zostało wydane orzeczenie Wydziału Budownictwa Powiatowej Rady Narodowej o przydatności gruntu pod budowę szkoly. Na budowę szkoły wyraziła też zgodę Kuria Arcybiskupia w Krakowie, gdyż 1,5 ha działki, pochodziło z pól plebańskich.

                                     KOMITET BUDOWY SZKOŁY


W roku szkolnym 1953/54

Prace nad budową szkoły rozpoczęte. Członkowie Komitetu Budowy Szkoły wyznaczyli drogę przez pola do placu budowy i okopali je rowami odwadniającymi. Miękka nawierzchnia drogi zostaje wyżwirowana w ramach czynów społecznych. W pracy tej wyróżniły się kobiety , które ładowały żwir na furmanki nad Rabą, a później rozrównywały na nowej drodze.

                             PRZYWÓZ KAMIENI , PIASKU I ŻWIRU

Kolejna praca Komitetu to przebudowa magazynu z organistówki na nowy plac budowy. Chętnych osób było bardzo dużo i w kilka dni było już wszystko przygotowane. Równocześnie z pracami na miejscu, Komitet zaczyna starania o zezwolenie na budowę szkoły i o umieszczenie jej w planach państwowych. Cały Komitet organizuje zabawy dochodowe i zbiera dobrowolne datki, by mieć czym zapłacić za plany nowej szkoły.

W roku szkolnym 1954/55

Praca w szkole rozpoczyna się w zmienionym składzie grona. Odchodzi p. Lesniak i Gwiazdoń, a pracę obejmuje etatowy przewodnik Marian Kupczyński - etatowy przewodnik. W listopadzie powołany zostaje do służby wojskowej. W grudniu pracę rozpoczyna p. Mieczysława Dominik i p. Maria Wysowska. Praca jest jedna bardzo ciężka w tych warunkach. Dlatego kierownik Lewkiewicz nie zaprzestaje wysiłków nad załatwianiem pozwolenia na budowę. Wraz z członkami Komitetu, jeździ do Powiatu, szuka poparcia, a nawet kłóci się o pozwolenie budowy szkoły. Po długotrwałych interwencjach, udaje się je otrzymać. Ludność Pcimia zaczyna pomagać przy budowie szkoły, praca idzie bardzo sprawnie. Z dnia na dzień rosną sterty żwiru, piasku i kamieni. Komitet Budowy wykupił plany początkowe nowej szkoły. Z wielkim zapałem pracowały przy tych robotach kobiety. Mimo zwiezionych materiałów, wykupionych planów i ogromnego zapału ludności, Komitet Budowy nie uzyskuje zgody ani w powiecie, ani w województwie na włączenie budowy szkoły do planów państwowych. Udają sie więc do Warszawy - kierownik Władysław Lewkiewicz i Józef Raźniak. Tam składają wyjaśnienie istniejącej sytuacji w Pcimiu i uzyskują zgodę na włączenie budowy do planów państwowych. W planach państwowych, budowa szkoły miała być ujęta na rok 1954, jednak przesunięto ją na później. Znów nie obeszło sie bez interwencji i ostatecznie budowa szkoły zostaje włączona w plany powiatowe na 1955 rok. Budowę obejmuje Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Myślenicach.

W roku szkolnym 1955/56

Rozpoczęto budowę szkoły wiosną 1955 roku. W trakcie budowy okazało się, że brak jest planów centralnego ogrzewania i elektryfikacji Członkowie Komitetu w dalszym ciągu, organizują zabawy, by oplacić plany. Budowa szkoły przebiega wolno. Przedsiębiorstwo nie dokłada starań by ruszyć z budowę. Ponad rok czasu stała nieprzykryta, robotnicy nie przykładali sie do pracy. Tymczasem grono nauczycielskie, osiąga coraz lepsze wyniki w pracy. Wyszukuje coraz to nowsze formy pracy z uczniami upośledzonymi, których w Pcimiu jest wielu.

W roku szkolnym 1956/57

Młodzież włącza się w każda dziedzinę życia, lepsze są wyniki w nauce. Budowa szkoły ruszyła trochę lepiej, ukończono budowę murów, zniwelowano plac koło szkoły, uregulowano bieg wód gruntoych i zaczęto budowę dachu.

W roku szkolnym 1957/58

Budynek szkoły jest prawie na ukończeniu. Ludność nazywa szkołę "pałacem". Jednak narastają kłopoty z budową wodociągów - nie ma na to funduszy. Górnicy kopalni "Kościuszko Nowa" wynajmują budynek nowej szkoły na kolonię letnią dla swych dzieci i w zamian za czynsz, dostarczają rury wodociągowe i inne potrzebne materiały. Mimo róznych trudności, wodociąg zostaje zbudowany.22 czerwca 1958 r. dzieci górników kopalni "Krościenko Nowa" przyjeżdżają  na kolonię do nowej szkoły.

 

W roku szkolnym 1958/59

Nadchodzi upragniony wrzesień i bramy nowej szkoły stają przed uczniami otworem. Grono nauczycielskie powiększa się o p. Henryka Bicza. Dużo trzeba pracy poświęcić uczniom, aby zmieniali obuwie, szanowali własność wspólną. Wiosną 1959 roku ruszają prace niwelacyjne wokół obejścia szkoły.

 

W roku szkolnym 1959/60

Kierownik Władysław Lewkiewicz rozpoczyna dziesiąty rok pracy w szkole. Obejmuje również kierownictwo Szkoły Przysposobienia Rolniczego i Szkoły Nauczania Poczatkowego Głuchoniemych, które zaczynają naukę po południu w nowej szkole. W bieżącym roku otwarte zostaje przedszkole w budynku starej szkoły, natomiast w budynku szkolnym na Madoniu zostaje otwarty Klub Rolnika.

Grono nauczycielskie powiększa się o p. Barbarę Czepiel i Wiesławę Prośniak .

Wokół szkoły nadal prowadzone są prace wykończeniowe, Które wykonuje młodzież i rodzice. Jesienią 1959 roku, zakupiono 80 sztuk drzewek topoli i młodzież przy udziale rodziców, posadziła je wzdłuż drogi do szkoły i wokół całego placu szkolnego. Również młodzież w czynie społecznym zasypała ponad 300 metrów rowów wodociągowych przed nadejściem zimy. Zakupiono też sadzonki zywopłotu i kwiatów do ogródka szkolnego.

W roku szkolnym 1960/61

Grono nauczycielskie powiększa się o p.Teresę i Emila Bielów oraz o p.Stanisława Leśniaka. Szkoła jest ośrodkiem konferencji rejonowych nauczycieli, na które grono przygotowuje pokazowe lekcje. Powstaje też Spółdzielnia Uczniowska. Prowadzi ona korespondencyjny kurs księgowości. Prace wysyłane są do Warszawy. 30 maja 1960 roku została założona i przeszkolona Młodzieżowa Służba Ruchu.

W roku szkolnym 1961/62

Szkoła liczy już 14 oddziałów i 15 osób grona nauczycielskiego. Do pracy przychodzą nowi nauczyciele: Barbara Kaczor, Leona Kostkiewicz i Anna Ożóg. Szkoła przygotowuje się do reformy - do 8-klasowego systemu nauczania. Samorząd szkolny zaczyna redagować gaetkę szkolną - miesięcznik "Uczniak". Kierownik szkoły stara się o doprowadzenie światła elektrycznego do szkoły. Prowadzone sa także starania o budowę oczyszczalni ścieków i o otynkowanie szkoły. We własnym zakresie i przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego, rozpoczęto budowę boiska szkolnego. Rodzice przepracowali przy boisku 93 dniówki, a ziemię rozwoziło 47 furmanek.

7 marca 1962 roku odbyła się wycieczka furmankami młodzieży i rodziców do myślenickiego kina na film "Krzyżacy". Na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej 15 czerwca, podjęto uchwałę o nadaniu imienia szkole - pierwszego rektora pcimskiej szkoły, bojownika o prawa chłopstwa - Marcina Radockiego.

 

W roku szkolnym 1962/63

W bieżącym roku szkolnym znów zmiany w gronie pedagogicznym. P.Henryk Bicz przechodzi do Myślenic do Liceum Ogólnokształcącego, a do pracy przychodzą p. Stanisława Żelazna i Irena Skowronek. W ramach przygotowań do realizacji programu 8-klasowej szkoły podstawowej, organizuje się klasopracownie. Pierwsza z nich to geograficzna, matematyczna, polonistyczna i zajęć praktycznych.

17 września umiera kierownik szkoły Władysław Lewkiewicz. Nagła śmierć zabiera człowieka pełnego energii, dobrego pedagoga, gospodarza i przyjaciela dzieci. W ciągu swego 11-letniego kierownictwa, miał wiele zasług dla szkoły. Kierownictwo szkoły obejmuje żona - Maria Lewkiewicz. Nauczyciel Emil Biela wraz z samorządem szkolnym opracowuje monografię Pcimia i zakłada gabloty na korytarzu szkoły. Koło Krajoznawczo - Turystyczne pod opieką Marii Druzgały , prowadziło ożywioną działalność, podejmując inicjatywę zbierania zabytków, co dało początek Izbie Regionalnej w Pcimiu.

W roku szkolnym 1963/1964

Pracę w szkole rozpoczyna p. Krystyna Kosik - ze specjalizacją do śpiewu. 16 grudnia na spotkanie z młodzieżą przyjechał pisarz Tadeusz Nowak - zostawiając swój autograf. Wiosną 1964 roku, szkoła zostaje podłączona do sieci elektrycznej i zostaje zakupiony telewizor.

 

W roku szkolnym 1964/65

Pracę w szkole podejmuje p. Maria Gawron- polonistka i p. Marek Zachwieja - matematyk. Odchodzi Krystyna Kosik, Barbara Kaczor i Emil Biela. Życie kulturalne szkoły kwitnie, przyjeżdzają znani ludzie, organizowane są różnorodne wycieczki .

W roku szkolnym 1965/66

Pracę rozpoczyna p. Helena Ostafin - ze specjalnością do śpiewu. W końcową fazę wchodzą też przygotowania do obchodów 1000 - lecia państwa polskiego. Z dniem 1 października pracę rozpoczyna też p. Maria Jurczak, a 15 listopada historyk - p. Tadeusz Święch. W dniu 19 czerwca 1966 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole - MARCINA RADOCKIEGO.

 

W roku szkolnym 1966/67

Szkoły zaczynają pracować 8 - klasowym programem nauczania. Ze względu na remont przedszkola, przenosi się ono do szkoły, do sali gimnastycznej od września do grudnia. Za pracę w szkole, zostają odznaczone odznakami p. Maria Lewkiewicz i Barbara Czepiel.

Sklad grona poszerza się o p. Janinę Bielak i Władysławę Syjud. Szkoła otrzymuje też etat sekretarki - stanowisko obejmuje Barbara Niedośpiał. Wiosną 1968 roku, przeprowadzony został kapitalny remont budynku szkolnego: tynkowanie budynku z zewnątrz, wymiana parkietów, remont sali gimnastycznej. 19 maja została otwarta Izba Regionalna w starym budynku szkolnym na Madoniu.

W roku szkolnym 1968/69

Pracę rozpoczynają p. Mieczysława Drobiszewska i Stanisława Strączek.

Rozpoczął się kurs przepisów ruchu drogowego.Młodzież otrzymuje karty rowerowe.

W roku szkolnym 1969/70

Nowy rok szkolny rozpoczyna się nowymi zadaniami i celami. Tworzą się kółka zainteresowań. Przygotowywane są pomoce naukowe do poszczególnych klasopracowni.Do grona nauczycielskiego dołączaja 2 nowe panie:Nycz Stefania i Maria Moryc.

W roku szkolym 1970/71

Pracę w szkole podejmuje p. Jan Bałuk i p. Maria Raźniak od fizyki. W szkole działają zespoły artystyczne, harcerstwo i wiele innych.

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 1984/85

Od 15 maja prowadzony jest remont dachu na budynku szkolnym. Stara i zniszczona dachówka została wymieniona na nową blachę ocynkowaną. Prace remontowe wykonuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Myślenicach. W grudniu prace zostają zakończone. Od września mieści się w szkole Inspektorat Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Gminy. Na stanowisko naczelnego inspektora powołano Józefa Sikorę. Została też zmieniona dyrekcja szkoły. Funkcję dyrektora pełni mgr Edward Domański, a zasępcą zostaje Mieczysława Dziadkowiec. Naukę we wrześniu rozpoczęło 415 uczniów, jest 18 oddziałów, w tym 2 oddziały klasy specjalnej. Pracę rozpoczęło 2 nauczycieli: p. Beata Panasiewicz i p. Andrzej Padlikowski. Wprowadzono w klasach VII i VIII naukę języka niemieckiego. W styczniu 1985 roku rozpoczyna się remont szkoły: wymieniono instalację elektryczną, podłogi, wymieniono drzwi, wyremontowano szatnię, zmodernizowano kuchnię szkolną i świetlicę . W związku z remontem brakowało sal do nauki i trzeba było je wynajmować. Dnia 8 maja 1985 roku do szkoły przyjechał przedstawiciel Ministerstwa Oświaty i Wychowania w Warszawie wraz z inspektorem z Krakowa.

 

W roku szkolnym 1985/86

Systematycznie co miesiąc przyjeżdżają do szkoły artyści Filharmonii Krakowskiej z koncertami.
Pan Janusz Kowalski, przyjeżdża z kinem ruchomym. Cieszy się ono stuprocentową frekwencją. W czerwcu 1986 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego z Myślenic przystapiło do prac związanych z ogrodzeniem szkoły.

 

W roku szkolnym 1986/87

Szkoła liczy 442 uczniów w 18 oddziałach. Nowi nauczyciele to p. Maria Przybyło, p. Stanisław Mirochna, p. Maciej Kłeczek. W bieżącym roku szkolnym odbyło się aż 30 wycieczek.

 

W roku szkolnym 1987/88

W szkole rozpoczyna pracę 4 nauczycieli: mgr Bogumiła Leśniak, mgr Knap Krystyna, mgr Maczuga Małgorzata, mgr Anna Mizera.

W roku szkolnym 1991/92

 

Na zastępcę dyrektora szkoły został powołany p. Andrzej Padlikowski. Pracę w szkole od września podjęła p. Katarzyna Parys i p. Tomasz Gac.
26 września została uruchomiona w szkole Poradnia Psychologiczno - Zawodowa.
W grudniu 1991 roku Komitet Rozbudowy Szkoły sfinalizował projekt rozbudowy szkoły.
13 lutego 1992 roku specjalnie powołana komisja wybrała jednogłośnie p. Andrzeja Padlikowskiego na Dyrektora Szkoły.
W sierpniu 1992 roku została uruchomiona filia szkoły - tzw. "Szkółka Leśna" w budynku "Bogusiówka".Dzięki przychylności Rady Gminy Pcim, Wójta Gminy i wielkiemu zaangażowaniu rodziców uczniów klasy I a i p. Stanisławy Bieniek - wychowawczyni klasy I a, zostały ukończone prace remontowe i od 1 wrzesnia mogła się tu rozpocząć nauka.

 

W roku szkolnym 1993/94

Liczba uczniów w tym roku szkolnym wynosiła 505 w 21 oddziałach klasowych. Pracę w szkole podjęła p. mgr Maria Szczepaniec i p. mgr Andrzej Szczepaniec.
15 wrzesnia miało miejsce oficjalne otwarcie filii szkoły , tzw. "Szkółki Leśnej".

21 maja 1994 roku miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej przywrócenie dawnego imienia szkole:

BŁOGOSŁAWIONEJ KRÓLOWEJ JADWIGI

Odlew tablicy wykonał artysta Piotr Piszczkiewicz.

Odsłonięcia i poświęcenia tablicy dokonał Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski. Ksiądz Kardynał przekazał także szkole kasetę - "Uroczystości pogrzebowe generała Władysława Sikorskiego"

 

W roku szkolnym 1994/95

Dnia 17 października było obchodzone święto patrona szkoły - Błogosławionej Królowej Jadwigi. Po uroczystym apelu, odbył się konkurs historyczny wiedzy o patronce, konkurs plastyczny: "Postać Królowej Jadwigi".

Rok szkolny 1995/96

16 grudnia 1995 roku odbyło się spotkanie byłych wychowanków, przyjaciół i grona pedagogicznego z emerytowaną nauczycielką szkoły Panią Antoniną Olejnik. W spotkaniu brał udział ksiądz prałat Krzysztof Nowak.W tym samym dniu Rada Gminy Pcim nadała Pani Antoninie tytuł Honorowego Obywatela Pcimia na wniosek Rady Pedagogicznej. Pani Antonina pracę rozpoczęła w 1927 roku, pracowała w zawodzie nauczycielskim przez 46 lat.

19 grudnia został otwarty w szkole gabinet stomatologiczny. 

 

W roku szkolnym 1996/97

W dniu 4 grudnia miała miejsce w szkole wizyta Świętego Mikołaja z Laponii.

W maju 1997 roku odbyły się konkursy na dyrektorów szkół podstawowych w gminie Pcim. W wyniku konkursu dyrektorem naszej szkoły został mgr Edward Domański.

W roku szkolnym 1997/98

15 października obchodzony był Dzień Patrona Szkoły. W budynku szkoły odsłonięto popiersie Świętej Królowej Jadwigi. Rzeźbę wykonał pan Janusz Wątor , fundatorem był Komitet Rodzicielski. Poświęcenia dokonał Ksiądz Prałat Krzysztof Nowak, a odsłonięcia pani Maria Jantas i pan Edward Domański.

 

W roku szkolnym 1998/99

Z dniem 1 listopada 1998 roku stanowisko wicedyrektora szkoły objęła p. mgr Małgorzata Maczuga.
Pan Andrzej Padlikowski został wybrany przez radnych Wójtem Gminy Pcim.

W roku szkolnym 1999/2000

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny , rok reformy i zmian w oświacie. W budynku szkoły mieści się też Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu.
W marcu Bogusiówka została wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Sprzęt ten przekazany bezpłatnie od Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych otrzymał Uczniowski Klub Sportowy "Nedan" , działający przy szkole.

W roku szkolnym 2000/2001

We wrześniu zostały oddane do użytku dwa boiska sportowe.
2 czerwca 2001 roku miały miejsce obchody 650 rocznicy powstania Pcimia . Z własnym programem artystycznym wystąpili uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem mgr Agnieszki Bieniek i mgr Agnieszki Trojan.

W roku szkolnym 2001/2002

30 września odbyła się wspólna zabawa rodziców , uczniów i nauczycieli. Była to impreza dochodowa na rzecz szkoły , na którą złożyły się: program artystyczny, zawody sportowe, występ orkiestry z Tenczyna. Zorganizowana została loteria fantowa.

27 maja z wizytą duszpasterską przybył do naszej szkoły Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Szkodoń.

21 czerwca 2002 roku zakończył się rok szkolny. Na emeryturę odszedł dyrektor szkoły - mgr Edward Domański oraz p. Janina Cygan i p. Władysława Druzgała.

 

W roku szkolnym 2002/2003

Od 1 września 2002 roku funkcję dyrektora szkoły objęła p. mgr Małgorzata Maczuga.
Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny w wyremontowanym budynku - została odnowiona elewacja szkoły.
W dniu 29 kwietnia 2003 roku odbyło się spotkanie autorskie z ks. Marcinem Godawą - poetą ludowym, Kapelanem Zbójników.

9 czerwca szkoła obchodziła uroczystość Patrona Szkoły. Uświetnił ją występ polskiego , dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Strumyk " z Wilna.

W roku szkolnym 2003/2004

1 września funkcję zastępcy dyrektora szkoły objął p. mgr Tomasz Gac.
15 maja Szkoła Podstawowa Nr 1 i Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu włączyły się w akcję ekologiczną organizowaną przez Program I Polskiego Radia i zorganizowały festyn: "Święto Polskiej Niezapominajki"

 W roku szkolnym 2004/2005

11 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Gimnazjum w Pcimiu.

Podczas ferii zimowych został przeprowadzony remont świetlicy szkolnej: odmalowano ściany, zmieniono wykładzinę podłogową, zakupiono nowe meble.

2 kwietnia wszyscy boleśnie przeżyliśmy śmierć naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II.Był uosobieniem dobra, prawdy i mądrości. Pozostanie na zawsze z nami przez swoją myśl, nauczanie i działanie.


Od 6 do 14 kwietnia w szkole miała miejsce wizytacja z Kuratorium Oświaty w Krakowie przez Pana Stanisława Matogę. Szkoła otrzymała za swą pracę ocenę wyróżniającą.


 

W roku szkolnym 2005/2006

2 kwietnia obchodziliśmy uroczyście pierwszą rocznicę smierci Jana Pawła II.Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną pod kierunkiem Pani Małgorzaty Gmyrek.

14 maja odbył się festyn "Święto Polskiej Niezapominajki" .Na program imprezy złożyły się : konkurs "Śmieciomoda", konkurs plastyczny :"Niezapominajka", programy artystyczne w wykonaniu zaproszonych gości z Kłaja , Wąchocka i Pacanowa.

23 czerwca uroczyste zakończenie roku szkolnego.Po raz pierwszy wręczono najlepszym uczniom klas VI pamiątkowe, srebrne tarcze .
Na emeryturę odeszła Pani Ludwika Biela po 36 latach pracy.Lipiec 2006 r.-podczas wakacji w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod hasłem "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu otrzymała 4 komputery wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym(drukarka+kopiarka+skaner) .Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej- to realizacja projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mają zapewnione doskonałe warunki do nauki oraz pracy samokształceniowej w czytelni. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) mieści się w czytelni biblioteki szkolnej. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem ICIM i do jego przestrzegania.

 

W roku szkolnym 2006/2007
Od 1 grudnia 2006 r. wraca do szkoły na stanowisko wicedyrektora mgr Andrzej Padlikowski.

W dniu 2 czerwca 2007 roku, w naszej Szkole odbyła się się uroczystość - poświęcenie Sztandaru Szkoły ufundowanego przez Rodziców uczniów.

Sztandar przedstawia popiersie Królowej Jadwigi, a na odwrocie Godło Polski z datą ufundowania Sztandaru - 2007.

 

                                                                                                    

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 .
Przybyli na nią: Wójt Gminy Pcim Pan Daniel Obajtek, starszy wizytator Pan Stanisław Matoga, Pan Stanisław Bzowski, księża pracujący w naszej parafii, nauczyciele i rodzice.

W imieniu Rodziców przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego Pani Maria Zięba przekazała na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Maczugi sztandar.

 


 

W roku szkolnym 2007/2008

Od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Marian Mrozicki.

Od  1  września  wszyscy  uczniowie  zostali  zobligowani  do  noszenia  mundurków  szkolnych.

W szkole  rozpoczęły pracę : mgr Joanna  Radoń (Surlas) oraz mgr Aneta Wilczak.
W drugim półroczu rozpoczęto remont sali gimnastycznej.
W maju 2008 r. Szkołę  wizytował   kardynał  Stanisław    Dziwisz .

Rok szkolny 2010/2011

W  maju   uczniowie  klas  IV -VI  pojechali  na  zieloną  szkołę  do  Grecji.
 

Rok  szkolny 2011/2012

Od  1  września  klasy  I-III  uczące  się  na  Bogusiówce  przechodzą  do  szkoły  głównej.

W  czerwcu  uczniowie  klas IV-VI  pojechali  na  Zieloną  Szkołę do  Włoch  na  Półwysep  Gargano.

Z  pracy zrezygnowała  mgr  Beata  Kniarz - pedagog szkolny.

 

Rok szkolny 2012/2013

Od 3 września 2012 r. dyrektorem szkoły w  wyniku  przeprowadzonego  konkursu  została mgr  Monika Ryniak, a wicedyrektorem na  1  rok  został powołany  mgr Marian Mrozicki.

W  szkole rozpoczęła  pracę mgr Joanna  Kozak oraz  mgr Anna  Bednarczyk. Klasy  II zostały  podzielone na 3  oddziały - jedna  z nich to  klasa  integracyjna.


W październiku odbyło się ślubowanie  klas I na ucznia SP Nr 1 w Pcimiu i pasowanie na czytelnika.


19 października odbyła się impreza  plenerowa; "Jestem odpowiedzialny  za  swoje  bezpieczeństwo" w  ramach  realizacji  konkursu "Odblaskowa  szkoła".Do udziału  w  imprezie zaproszone zostały:Powiatowa Komenda Policji  w  Myślenicach, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna w Pcimiu, Nadleśnictwo  Myślenice  oraz  GOPR, firma  komputerowa  NETMAR  z  Pcimia. Uczniowie  zostali zapoznani z  elementami  udzielania I  pomocy przedmedycznej.Każdy z uczniów został  wyposażony  w  kamizelkę  oraz  opaskę  odblaskową.

W  tym dniu zorganizowano też Gminny Turniej Świetlic pod  hasłem :"Jestem wzorowym pieszym".


W szkole  zorganizowany  został    konkurs  na  logo  szkoły.Oddano  wiele  prac, ale  ostatecznie  zwyciężył  projekt  Tomasza  Sragi  z  klasy  VI.


28 czerwca  odbyło się uroczyste  zakończenie roku  szkolnego 2012/2013.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, 32-432 Pcim 599
  • 012 27 48 008

Galeria zdjęć