PROJEKT ROZBUDOWA SZKOŁY DZIECI I ICH PRAWA ZIMA SZKOŁA I JEJ ZASADY BEZPIECZNE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWO -ZASADY BEZPIECZNE WAKACJE

Projekt ZPB

PROJEKT

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

  

Nasza szkoła w tym roku zgłosiła się do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, który realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Zadaniem projektu jest wykonanie przez szkołę działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na jej terenie. Będziemy się starali o przyznanie certyfikatu „Szkoły promującej bezpieczeństwo” w czerwcu 2014 roku.

Patronatem nad powyższym przedsięwzięciem sprawuje Małopolska Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Celem przedsięwzięcia jest: 
- zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole
- podejmowanie podnoszących bezpieczeństwo uczniów


Zadania podejmujowane w ramach projektu przez szkołę są we współpracy              z partnerami:
- rodzicami uczniów
- instytucjami współpracującymi ze szkołą
- społecznością lokalną

 

By przygotować naszą szkołę do audytu, czyli wnikliwej oceny stopnia realizacji zadań projektu, podjęte zostały działania:

I. Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Dane uzyskane z analizy ankiet wytyczyły priorytety podejmowanych przez placówkę działań.

II. Powołanie Zespołu współpracującego przy realizacji założeń projektu.

III. Analiza wyników ankiet diagnozujących poziom bezpieczeństwa w Szkole.

IV. Przekazanie nauczycielom oraz rodzicom informacji o wynikach ankiet w celu zapoznania z nimi uczniów.

V.   Przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych w   szkole oraz jej najbliższej okolicy.

VI. Spotkanie informacyjne dotyczące procedur uzyskiwania certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo oraz zaproszenie do współpracy partnerów zewnętrznych.

VII.        Opracowanie założeń planu działań i realizacji zadań podjętych                               w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

VIII. Skierowanie do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji                                           w Krakowie Wniosku o przyznanie Certyfikatu: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

IX. Realizacja zadań zawartych w planie działań

X. W miesiącu czerwcu na terenie naszej szkoły został przeprowadzony audyt                przez Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie                                         w ramach uczestnictwa w projekcie.

Z audytu został sporządzony protokół w formie arkusza oceny. Na jego podstawie szkoła ma szansę uzyskać „Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Audyt, podczas którego sprawdzono poziom bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły     odbył się 4 czerwca 2014r.

Warunkiem  uzyskania certyfikatu jest stworzenie kompleksowego systemem działań opartego na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami,               w tym samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych. Sądzimy, że nam się to udało.

 

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT!!!

„SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

W czerwcu Zespół certyfikujący KPP/KMP ds. prewencji kryminalnej i nieletnich wizytował naszą Szkołę .

W oparciu o zapisy regulaminu nadawania certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo” sprawdzeniu poddano:

  • obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny realizacji projektu,
  • sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa                           oraz osiągnięte cele.

                                                     Oceny dokonano w sposób punktowy.                                                                    Certyfikat przyznawany był placówkom, które uzyskały 40 pkt. i więcej.

Nasza Szkoła uzyskała 54 pkt. na 60 możliwych.

                                                     Tym samym został nam przyznany                                                                            Certyfikat „SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO”                                       na lata 2014-2016.

WRĘCZENIE CERTYFIKATU "SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO" 

Każda placówka, której minął termin ważności certyfikatu może starać się o jego przedłużenie

o kolejne 5 lat. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o przedłużenie certyfikatu.

Obecnie nasza Szkoła stara się o przedłużenie ważności cetryfikatu                                                       „SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO”   

Do 15 kwietnia 2016 r. szkoła musi złożyć stosowny wniosek o przedłużenie certyfikatu            

do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Wraz z wnioskiem zostanie przekazany Plan Działania z opisem realizacji założonych

w planie priorytetów.

Do oceny stopnia realizacji, a zarazem kontynuacji projektu służy arkusz oceny. Pozostałe obszary realizowane są tak jak przy procedurze nadania certyfikacji. Maksymalna ilość punktów otrzymanych podczas audytu przedłużającego ważności certyfikatu to 35 punktów z czego 30 punktów placówka może uzyskać podczas audytu natomiast max 5 punktów może przyznać zespół certyfikujący jeżeli placówka na tle innych podmiotów wyróżnia się szczególnymi przedsięwzięciami w zakresie objętym projektem.

Mamy nadzieję, że tym razem również dołączymy do wykazu szkół posiadających certyfikat   „SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO” .  

 

AUDYT KONTROLNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI

W KRAKOWIE

W dniu 3 czerwca 2016 r. odbył się audyt w związku z przedłużeniem naszej szkole Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Do szkoły zawitały policjantki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w towarzystwie dobrze nam znanego asp. sztab. Pawła Rucińskiego z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

W oparciu o zapisy Regulaminu nadawania Certyfikatu sprawdzeniu poddano:

 obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny projektu,

 sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa oraz osiągnięte cele.

Przeszliśmy wzorowo kontrolę Policji. Panie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dokonały oceny

w sposób punktowy przy pomocy stosownych arkuszy ocen.

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 roku zespół przedłużył okres ważności Certyfikatu

na 5 lat.

Otrzymaliśmy maksimum punktów (35 na 35).

Dziękujemy bardzo naszym partnerom ZPB i liczymy na dalszą owocną współpracę.

 - Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, 32-432 Pcim 599
  • 012 27 48 008

Galeria zdjęć