PROCEDURA ROZPORZĄDZENIE TESTY NA EGZAMIN BRD

Karta Rowerowa

PROCEDURA

    

PROCEDURA  UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 1  W  PCIMIU

   Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.

   Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV głównie na zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu  Zajęcia techniczne 

 Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.

                  ----------------------------------------------------

  Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi:

  otrzymać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,

  uzyskać zgodę rodziców ( opiekunów ) na wydanie karty rowerowej,

  zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego na 80%,

⇒  wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem           zasad ruchu drogowego,

⇒  znać zasady obsługi technicznej roweru, 

  przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 

⇒  oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcie legitymacyjne        ------------------------------------------------------- 

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru.

Test zawiera pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.

Uczeń ma prawo do dwóch poprawek testu.     

 ========================================  

 Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych: 

·         przygotowanie do jazdy i ruszanie z  miejsca na płaskim terenie,

·         jazda do przodu po prostej i łukach,

·         jazda po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. „ósemka”

·         hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach,

·         właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,

·         Sprawdzian umiejętności praktycznych  odbywać się będzie w wyznaczonym terminie (koniec maja – początek czerwca) na odpowiednio przygotowanym szkolnym placu manewrowym.

___________________________________________

  •   W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem u nauczyciela zajęć technicznych. Nauczyciel przekazuje arkusze, zdjęcia opisane danymi ucznia oraz listę uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej do sekretariatu szkoły.
  •           Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje              nieodpłatnie uczniom  karty  rowerowe.
  •           Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart, który przechowywany  jest w               szkole do   czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.
  •  W przypadku zgubienia karty uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu i wnosi opłatę określoną w Procedurze wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i kart rowerowych.

 

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej.

·         Na zajęciach technicznych w klasie czwartej uczniowie  poznają obowiązkowe przepisy i znaki drogowe umożliwiające zdobycie karty rowerowej.

·         Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu   Zajęcia Techniczne  w postaci zajęć teoretycznych. Na lekcjach realizowane są następujące zagadnienia dotyczące ruchu drogowego:

 

DZIAŁ

REALIZOWANE TEMATY

Bezpieczeństwo w szkole

 i na drodze.

 

·         Na drodze.

·         Piechotą po mieście.

·         W podróży.

·         Wypadki na  drogach.

Rowerzysta na drodze.

·         Rowerem w świat.

·         Rowerowy elementarz.

·         Aby rower służył dłużej.

·         Bezpieczna droga ze znakami.

·         Którędy bezpiecznej?

·         Manewry na drodze.

·         Rowerem przez skrzyżowanie.

·         Bezpieczeństwo rowerzysty.

 

 

 


 


Umiejętności ucznia

Uczeń:
- prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów, 
- umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, 
- wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru, 
- prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem, 
- opanował właściwą technikę jazdy, 
- stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym, 
- opisuje cechy charakterystyczne drogi, 
- prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu, zawracania,
- na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
- ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania, 
- potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów, 
- umie odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu, 
- umie scharakteryzować bezpieczną drogę, 
- umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej, 

Wiadomości ucznia

Uczeń:
- poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,

- nazywa elementy drogi,

-  zna zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,

- zna zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych,

- wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,

- zna znaczenie elementów odblaskowych,

- zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej,

-  potrafi podać przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych,

-  zna zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a także przez tory         tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej,

- zna numery telefonów alarmowych,

- zna zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych,

- zna znaki drogowe i ich znaczenie,

- podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

-  podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,

- definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,

- zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,

- zna zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni,

- wskazuje przyczyny powstawania wypadków,

- objaśnia  wykonywanie poszczególnych manewrów,

- zna organizację ruchu na różnych skrzyżowaniach,

- potrafi określić pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie,

-  zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,

-  potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,

- doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,

-  zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,

-  potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,

-  definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,

-  objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,

-  wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,

- zna przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, 32-432 Pcim 599
  • 012 27 48 008

Galeria zdjęć